Endringer i flåtefornyelsesprogrammet

Støtteordninger / Fundings

Publisert

Nytt skip som bygges

Søknadsfristen er forlenget til utgangen av 2022 og gjennomføringsfrist til ut 2025.

NOx-fondet har besluttet å øke den økonomiske rammen og forlenger tidsfristene.

Nybygg med eksisterende tilsagn som ikke rekker ferdigstillingsfristen 31.12.2023, gis utsettelse på ett år etter avtale med NOx-fondet hvis det har vært begrensninger i verfts- og leverandørkapasitet. 

For nye søknader gjelder følgende:

Tidsfrister 

Nye tidsfrister

Søknadsfrist 

31.12.2022 

Nybyggkontrakt 

31.12.2023 

Ferdigstilling 

31.12.2025 

Nye søknader under flåtefornyelsesprogrammet deles i to grupper som gir ulik fastsettelse av støtteomfanget: 

Gruppe 1

Støtte til søknader med spesifisert utgående fartøy (et eller flere) i søknadsfasen. Disse gis støtte i tråd med dagens betingelser og vurderinger, og med støtteomfang på 10-50 MNOK, avhengig av NOx-utslippet på utgående skip. 

Gruppe 2

Støtte til søknader om støtte til nybygg som ikke er knyttet til spesifisert utgående fartøy. 

Fast støtteomfang er på 5 MNOK.

Betingelser: 

  • Virksomheten må kunne argumentere for at et nybygg vil kunne skape forskyvninger i den samlede flåten som gir reduserte NOx-utslipp.
  • Det planlagte nybygget må ha et estimert årlig avgiftspliktig MGO-ekvivalent energiforbruk i Norge på minst 400 tonn.

For begge gruppene gjelder følgende: 

  • Nytt fartøy kan ikke være besluttet eller påkrevd av andre forhold (slik som havari, regelverk eller anbudskrav). 
  • Nytt fartøy må utrustes og driftes for utslippsnivå iht. IMO Tier III-kravene eller lavere (gjelder også avgiftspliktig driftsmønster utenfor EmissionControl Area (ECA) for NOx). 
  • Det må i søknaden sannsynliggjøres avgiftspliktig drift med nytt fartøy i minst 24 måneder innenfor NOx-avtaleperioden.