Støtte til SCR-vedlikehold på rigg

Oljeriggen West Bollsta

Riggen West Bollsta har installert SCR-anlegg og kvalifiserer til å få støtte til vedlikehold av SCR-anlegget.

NOx-fondet utvider støtteordningen for vedlikehold av SCR-anlegg til også å omfatte rigger.

Tidligere har støtteordning for SCR-vedlikehold kun vært gjeldene for skip og fiskefartøy. Ettersom NOx-fondet har gitt investeringsstøtte til flere SCR-anlegg på rigger, utvider fondet støtteordningen for vedlikehold av SCR-anlegg til også å omfatte rigger.

NOx-fondet har etablert dette støtteprogrammet for å bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og NOx-reduksjonen opprettholdes over tid. Støtteprogrammet omfatter:

 • Undersøkelser og justering av SCR-anlegg utført av eksternt servicepersonell.  
 • Utskiftning av katalysatorelementer og øvrige komponenter.
 • Supplering med nye komponenter.

Betingelser for støtte:

 • Det gis støtte på 50 % av dokumenterte kostnader, oppad begrenset til en akkumulert støtte på 500 000 kr per fartøy eller rigg over støtteprogrammets levetid.
 • Støtte gis innenfor en samlet støtteramme på 25 mill. kr for årene fra 2019 - 2023.
  NOx-fondet kan vurdere å utvide rammen og tidsrommet ved behov.
 • Støtte gis i etterkant av påløpt kostnad.
 • Støtte til utskiftning av katalysatorelementer, komponenter som slites lett og komponenter som ikke lenger supporteres av leverandør gis maksimalt hvert 5. år.
 • Støtte til utskiftning av øvrige komponenter gis maksimalt hvert 10. år.
 • Ved støtte til nye komponenter som ikke finnes på anlegget fra før, må det sannsynliggjøres at dette vil bedre anleggets funksjonalitet.

Endringen trer i kraft 1. januar 2022.