Tilskudd fra NOx-fondet i perioden 2018-2020

Støtteordninger / Fundings

Publisert

På NOx-fondets styremøte i november ble det gitt nesten 200 mill. kr i tilsagn om støtte til 16 tiltak. Totalt har NOx-fondet gitt tilsagn om støtte til over 5,5 milliarder kroner til 279 tiltak i perioden 2018-2020. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på over 18.000 tonn. Merk at covid19 og tilhørende markedsendringer gjør at enkelte prosjekter i porteføljen er beheftet med stor usikkerhet.

Ny tildeling av støtte fra NOx-fondet november 2020

22 søknader ble behandlet på styremøtet 25. november. I tillegg til de 16 tilsagnene som fikk støtte, fikk 6 søknader avslag.  Det ble innvilget 25 MNOK i flåtefornyelsesstøtte til ett fiskefartøy. Tiltakene er estimert å gi en årlig NOx-reduksjon på over 1 005 tonn.

Totaloversikt i NOx-avtalen 2018-2025

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 gitt 279 tilsagn om økonomisk støtte til utslippsreduserende prosjekter i norsk næringsliv. Av disse er 58 ferdig verifiserte. I tillegg er 69 søknader trukket, og 58 søknader har fått avslag.  Konfidensielle søknader inngår ikke i oversikten per tiltak (se nederst for nedlasting), men er inkludert i tabellene nedenfor.

NOx-fondets portefølje av fremtidige prosjekter er omfattende. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere prosjekter er beheftet med stor usikkerhet, mye på grunn av covid19 og tilhørende endring i markedsforhold for virksomhetene. Men også forsinkelser av mer teknisk karakter er medvirkende årsak, f.eks. infrastruktur for strømforsyning til elektrifiseringsprosjekter.

Oversikt over behandlede søknader

Status

Antall søknader

NOx-redusert

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Utbetalt (kr)

Gitt tilsagn

184

                              -  

15 960

 4 907 218 352

                                       -  

Verifisert midlertidig

37

390

1 474

 475 109 588

247 304 420

Verifisert ferdig

58

 842

971

 153 690 120

142 957 079

Total

279

1 232

18 405

 5 536 018 060

390 261 499

 Oversikt over hvordan støttebeløpene fordeler seg på ulike næringer.

Næring

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Olje og gass

50

8 649

2 881 147 663

Skipsfart

151

5 433

1 665 179 047

Fiske

65

3 080

533 379 197

Landbasert Industri

13

1 243

456 312 153

Total

279

18 405

5 536 018 060

Det er omfattende støtte til flere store elektrifiseringsprosjekter som skal gjennomføres på sokkelen og terminaler som forklarer den høye støtten til olje og gass med nesten 2,9 milliarder kroner. Hvordan støttebeløpet fordeler seg på ulike tiltak gjenspeiles i tabellen under.

Oversikt over hvordan støttebeløpene fordeler seg på ulike tiltak.

Tiltak

Antall søknader

Anslått årlig NOx-reduksjon (tonn)

Innstilt støtte (kr)

Elektrifisering

10

5 850

2 250 689 000

Energioptimalisering

49

1 656

458 301 917

Flåtefornyelse

2

108

35 000 000

SNCR

1

13

6 250 000

SCR

61

2 771

268 920 326

SCR + batteri

22

2 112

483 383 679

SCR + Motorutskiftning

17

635

227 316 326

LNG-omlegging

19

1 823

454 262 875

LNG + batteri

8

1 475

729 936 267

Batteri

34

1 684

575 160 358

Landstrøm

48

135

29 738 455

Motorombygging

6

143

13 058 857

FoU

2

-

4 000 000

Total

279

18 405

 5 536 018 060