Informasjon om behandling av personopplysninger i Næringslivets NOx-fond

Nedenfor informerer NOx-fondet (heretter kalt vi) om hvordan vi behandler personopplysninger etter lov om personopplysninger. NOx-fondet er behandlingsansvarlig hvis ikke annet fremgår.

I informasjonen finner du de gruppene av personer vi kan behandle personopplysninger om. Merk at du kan være omfattet av flere grupper. Vi kan behandle personopplysninger som ikke er omfattet av informasjonen nedenfor, i så fall vil vi informere om behandlingen på annen måte.

Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i virksomheten. Utgangspunktet for vår virksomhet er beskrevet slik "Foreningen skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOx-reduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt og at medlemmene medvirker til dette."

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig er NOx-fondet (org nr. 992 523 522)
Vår kontoradresse er:
Middelthuns gate 27, Oslo

Vår postadresse er:
Postboks 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo

Du kan også kontakte oss pr e-post post@nox-fondet.no eller
telefon 23 08 80 00.

Kontaktinformasjon om de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst. I punktet "Rettigheter for de registrerte" informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om.

 

Grupper av personer vi kan ha personopplysninger om

Kontaktpersoner i virksomheter tilsluttet NOx-fondet  

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner i virksomheter tilsluttet fondet som navn, telefonnummer, e-post, stilling, rolle, arbeidsgiver og e-postkommunikasjon for å:

 • Informere og kommunisere nyheter og sende invitasjoner fra NOx-fondet til virksomhetene
 • Administrere virksomhetenes tilslutning og fakturere innrapportert NOx-utslipp
 • Yte hjelp til tilsluttede virksomheter
 • Dokumentere kontakt mellom tilsluttede virksomheter og NOx-fondet

Med kontaktpersoner i tilsluttede virksomheter mener vi ansatte, innleide konsulenter som opererer på vegne av virksomheten og andre representanter.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som en del av arbeidet med å fremme NOx-fondets formål. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Daglig leder i tilsluttet virksomhet må gi oss kontaktopplysninger dersom virksomheten ønsker å benytte seg av NOx-fondets tjenester, men det er frivillig for andre kontaktpersoner om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak navn, telefonnummer, e-post, stilling, rolle og arbeidsgiver. Kilde for slike opplysninger vil kunne være arbeidsgiver eller ekstern konsulent som opererer på vegne av virksomheten.

Vi skal slette opplysningene hvis vi blir kjent med at kontaktpersonen opphører å være kontaktperson. Har det gått fem år uten at virksomheten har benyttet seg av NOx-fondets tjenester så sletter vi kontaktpersonen. Vi vil likevel beholde opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli bruk for dem for eksempel for å dokumentere virksomheten vår eller den kontakten vi har hatt.

For personer registrert i forbindelse med søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak, flåtefornyelse, måling og service til SCR-anlegg henvises det til Brukervilkår i vår søknadsportal.

Abonnenter av nyhetsbrev

Vi behandler personopplysninger som navn og e-post på personer som har meldt seg på våre nyhetsbrev for å informere og kommunisere om NOx-fondets virke.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de ønsker å gi oss personopplysninger. Personopplysninger vi behandler for å administrere nyhetsbrev er i hovedsak navn og e-post. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonen selv.

Vi oppbevarer personopplysningene til du velger å stoppe abonnementet. Dette gjør du ved å klikke på link nederst i e-posten for avmelding.

 

Personer som henvender seg til NOx-fondet

Vi behandler personopplysninger som navn, e-post, arbeidsgiver og e-postkommunikasjon om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet som NOx-fondet, og i å dokumentere den virksomheten vi driver.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke de opplysningene vi trenger for å besvare henvendelser, kan vi ikke besvare henvendelsene og vi vil slette henvendelsen. Vi vil ikke motta, eller behandle sensitive opplysninger fra noen uten at vi har ett lovlig grunnlag for dette.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor.

 

Kontaktpersoner hos eksisterende virksomheter som mottar støtte og potensielle støttemottakere

Vi behandler personopplysninger som navn, e-post, tlf, rolle og e-postkommunikasjon om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle støttemottakere for å:

 • Administrere våre forhold til virksomheter som mottar støtte eller har søkt om støtte
 • Informere om våre tjenester
 • Dokumentere søknader og utbetaling av støtte til NOx-reduserende tiltak

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse for å kunne utøve fondets virksomhet. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt utbetalinger og vedtak.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med virksomheten. Virksomhetene står fritt til å velge hvem denne kontaktpersonen skal være.

Vi kan lagre opplysningene om kontaktpersonen inntil fem år etter at virksomheten opphører å være mottakere av støtte eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson. Etter dette vil all personinformasjon som vi ikke er lovpålagt å oppbevare bli slettet.

 

Kontaktpersoner i samfunnslivet

Vi behandler personopplysninger som navn, e-post og rolle på personer i akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig for å informere om, innhente og kartlegge synspunkter på og vurderinger av spørsmål og saker som gjelder næringslivet.

 • Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å forfølge våre formål som NOx-fondet.

Kontaktpersonene kan frivillig oppgi sin informasjon for å holde seg oppdatert om NOx-fondets virke.

Vi kan lagre opplysningene inntil vi blir kjent med at vi ikke lenger har et formål med å ha opplysningene lagret.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å styre og lede fondet. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven eller a-opplysningsloven hvis vi betaler godtgjørelser.

Vi kan lagre saksbehandlingsdokumenter (møteinnkallinger, -referater o.l.) i en ubegrenset periode.

 

Innledere og deltakere på kurs, arrangementer, møter o.l.

Vi behandler personopplysninger som navn, e-post og kommunikasjonslogg på innledere, talere, foredragsholdere mv. og om påmeldte deltakere på arrangementer, møter o.l. for å:

 • Planlegge, gi informasjon om og legge til rette for kurs, arrangementer, møter o.l.
 • For å kontakte deltakere ved behov og fakturere hvis det er deltakeravgift
 • For å evaluere kurs, arrangementer, møter o.l.
 • Informere om fremtidige arrangementer, møter o.l.

Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å avholde arrangementer, møter mv. Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til tekniske arrangører og andre tredjeparter når det er behov for det.

Vi kan lagre opplysninger om innledere mv. og deltakere mv. i inntil seks måneder. Utover dette lagrer og utleverer vi opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

 

Personer med tilgang til våre kontorer

NHO Eiendom AS eier Middelthuns gate 27 i Oslo (Næringslivets Hus). NHO Eiendom AS behandler personopplysninger om besøkende og andre med tilgang i Næringslivets Hus for å ha oversikt over hvem som har adgang til lokalene. NHO behandler personopplysninger for å legge til rette for møter, arrangementer mv.

For å få adgang til Næringslivets Hus er det en betingelse at navnet ditt blir registrert i NHO Eiendoms system og at du bærer navnelapp så lenge du oppholder deg i lokalene. Det kan bli krevd at du legitimerer deg for å verifisere navn. NHO Eiendom AS og NHO har felles behandlingsansvar. Kontaktdetaljer til NHO som databehandler finner du nederst.

For å få adgangskort til Næringslivets Hus er det en betingelse at navn, kontaktdetaljer og arbeidsgiver blir registrert. Når du bruker kortet i kortlesere, vil det bli registrert, og vi kan lagre opplysninger om bruk av kortleser i inntil 30 dager.

For å få tilgang til wifi er det en betingelse at navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse blir registrert. NHO Eiendom kan lagre disse opplysningene og opplysninger om bruk inntil syv dager. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

Næringslivets Hus er overvåket av kameraer innvending og utvendig. Det er satt opp skilt på fasaden som informerer om dette. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

NHO Eiendom AS kan lagre opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus i inntil syv dager etter registreringen av opplysningene. NHO Eiendom AS kan lagre videopptak i inntil syv dager, men kan forlenge lagringen hvis det oppstår konkrete behov for det.

NHO Eiendom utleverer ikke opplysninger til andre uten at du har gitt samtykke til det. I særlige tilfeller kan NHO Eiendom gi opplysninger til andre når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter.

 

Besøkende på våre nettsider

Vi behandler ikke personopplysninger om personer som besøker våre nettsider der vi ikke krever pålogging.

Du kan lese her om vår bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b).

Informasjonen her gjelder ikke for nettsider vi lenker til fra våre nettsider.

 

Utlevering:
Vi utleverer personopplysninger slik det er beskrevet for de forskjellige gruppene av personer. Vi utleverer også personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til det.

Vi utleverer ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS-land.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål.

De opplysningene vi har om kontaktpersoner i tilsluttede virksomheter kan bli brukt også av NOx-fondets medlemsorganisasjoner dersom NOx-fondet har berettiget interesse av dette. Vi har felles behandlingsansvar med dem for disse opplysningene.

Vi bruker databehandlere slik det er beskrevet for de forskjellige kategorier av personer. Kontaktinformasjon til databehandlere finner du helt nederst.

Vi har felles behandlingsansvar med medarrangører når vi avholder kurs, arrangementer, møte o.l. sammen med andre.


Personer omfattet av advokattjenester:
NOx-fondet kan ved behov benytte advokater ansatt i NHO for å utøve advokatvirksomhet, herunder å dokumentere virksomheten.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å yte advokattjenester. Behandling av sensitive personopplysninger vil i de fleste tilfeller være basert på at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav f.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. I vår behandling mottar vi dessuten personopplysninger fra vår klient, som oftest en virksomhet. Vi kan også motta opplysninger om personer fra andre parter i saken, vitner mv. Disse kildene er ikke offentlig tilgjengelige. Vi kan motta sensitive personopplysninger.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge vi mener vi kan ha behov for dem, for eksempel i forbindelse med klager eller innsigelser, eller annen mulig oppfølgning.

Lov om behandling av personopplysninger og personvernforordningen gjelder ikke for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.).

 

Automatisering:

Det blir ikke truffet automatiske avgjørelser på grunnlag av personopplysningene.

 

Rettigheter:

De personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi uriktige personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har gitt oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Vår mulighet til å lagre personopplysninger utgjør ikke en lagringsforpliktelse overfor de registrerte, utover det som følger av lovgivning.

 

Databehandlere:

Behandlingsansvarlig for opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus
NHO Eiendom AS – Org.nr: 989 524 046   Besøksadresse: Middelthuns gate 27, Oslo. Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo   
Kontakt: postmottak@NHO.no eller tlf 23 08 80 00

 

NOx-fondet og NHO Eiendom AS' databehandler for opplysninger om personer som har tilgang til Næringslivets Hus

Compass Group Norge AS – Org.nr: 952 507 729 Adresse: Postboks 74, 1371 Asker   Kontakt: post@compass-group.no eller tlf 66 77 62 80

Næringslivets Hovedorganisasjon, IT-avdeling – Org.nr: 955 600 436      Besøksadresse: Middelthuns gate 27, Oslo. Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Kontakt: Tlf 23 08 80 00

 

Vår databehandler for opplysninger om mottaker av nyhetsbrev
NHOs markedsavdeling  – Org.nr: 955 600 436   Besøksadresse: Middelthuns gate 27, Oslo. Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo   
Kontakt: postmottak@NHO.no eller
tlf 23 08 80 00

 

Våre databehandlere ved tilslutning, innrapportering av NOx-utslipp og ureastøtte

CGI Norge AS – Org.nr: 919 562 390 Besøksadresse: Tordenskioldsgate 8-10, 0160 Oslo. Kontakt: Tlf 22 57 70 00 (Acando AS leverer systemstøtte)

 

Vår databehandler ved søknadsbehandling og utbetaling av støtte til tiltak

DNV  – Org.nr: 945 748 931 Besøksadresse: Veritasveien 1, 1363 Høvik. Postadresse: Postboks 300, 1322 Høvik.  
Kontakt: Tlf 67 57 99 00

Waken AS - Org.nr: 915 098 436    Besøksadresse: Spaces, Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo  Kontakt: post@waken.no
(Waken AS leverer systemstøtte)

NHOs IT-avdeling  – Org.nr: 955 600 436   Besøksadresse: Middelthuns gate 27, Oslo. Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo   
Kontakt: postmottak@NHO.no eller tlf 23 08 80 00 (Drifter plattform)

 

Versjon:
Vi vil stadig arbeide med å utvikle våre prinsipper og vår praksis for behandling av personopplysninger, blant annet når det gjelder sletting av personopplysninger. Ved endringer vil vi endre informasjonen ovenfor tilsvarende.

Informasjonen ovenfor er datert 15.03.2022