Rapportering av NOx-utslipp og innbetalinger

Alle virksomheter som har sluttet seg til NOx-avtalen har en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Avgiftspliktig NOx-utslipp skal rapporteres hvert kvartal med frist innen den 18. i påfølgende måned via vår web-portal.

 

Rapportering til NOx-fondet

Rapportering  skal baseres på samme metode som benyttes for beregning av avgiften i henhold til særavgiftsforskriften § 3-19-6. Det er faktisk utslipp som skal rapporteres. Virksomheter som har fått målt utslippet skal rapportere med bakgrunn i det målte utslippet til Næringslivets NOx-fond, forutsatt at målingen har blitt foretatt av et firma godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kompetent aktør. Utslippsberegningen skal kunne dokumenteres i henhold til særavgiftsforskriften § 3-19-10.

Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet angående spørsmål knyttet til beregninger av utslipp for skip og rigg.

Veiledning fra Sjøfartsdirektoratet om NOx-avgift for skip

Når det gjelder spørsmål angående NOx-avgiften, se rundskrivet og særavgiftsforskriften for selve NOx-avgiften. 

Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om NOx

NOx-utslipp skal rapporteres via vår web-portal. NOx-fondets kontaktperson har fått tilsendt brukernavn og passord som skal benyttes ved innlogging. Hvis andre i virksomheten har blitt ansvarlig for rapportering, vennligst registrer personen(e) i web-portalen med en individuell e-postadresse.

Veiledning til rapportering

Enkelte virksomheter har skip eller annen aktivitet som ikke omfattes av tilslutningserklæringen. Det er kun utslippet som omfattes av tilslutningserklæringen som skal rapporteres til NOx-fondet. Husk å kontrollere at det rapporteres med riktig benevning, i kilo NOx.

Om virksomheten ikke har hatt NOx-utslipp et kvartal ber vi om at dette rapporteres som 0 - null.

Rapportering per skip og rigg

Det skal rapporteres utslipp per objekt for skip og rigger. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for kvartalet det skal rapporteres for. Det kan aldri rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objekt kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten via Elsær/Altinn.

Fra 1.1. 2018 skal alle utslipp fra flyttbare offshore rigger rapporteres under høy sats, også utslipp i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring (utslipp som tidligere har rapportert under lav sats).

Rapportering av ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp i landbasert industri

Virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene i NOx-avtalen 2018-2025, skal rapportere NOx-utslippet kvartalsvis til NOx-fondet, med innbetalingssats null-0. 

Frist for rapportering

Fristene for innrapportering til både NOx-fondet og Skatteetaten er:

  • 1. kvartal - 18. april
  • 2. kvartal - 18. juli
  • 3. kvartal - 18. oktober
  • 4. kvartal - 18. januar

Fakturering

På grunnlag av det rapporterte utslippet til NOx-fondet vil virksomhetene få tilsendt faktura fra fondet.

Manglende innrapportering 

Dersom virksomheten etter purring ikke foretar pliktig innrapportering av utslippsdata innen 14 dager, vil NOx-fondet estimere NOx-utslippet og betalingsplikten til NOx-fondet, og i tillegg ilegge forsinkelsesrente i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet.

Manglende innbetaling etter forfall

Dersom virksomheten etter purring ikke betaler utestående beløp innen 14 dager, vil forsinkelsesrente i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet bli tillagt fakturabeløpet.

Tilbakekall av tilslutningsbevis

Ved gjentatt purring på manglende innrapportering eller innbetaling vil det sendes brev til daglig leder og styreleder i virksomheten. I brevet skal det varsles om at misligholdet må rettes innen en fastsatt frist. Når fristen er utløpt, skal styret ta stilling til om tilslutningsbeviset skal trekkes tilbake i samsvar med reglene i tilslutningserklæringen punkt 8. NOx-fondet vil foreta rettslig inndriving av utestående beløp.

Hvis tilslutningsbeviset tilbakekalles, vil virksomheten være avgiftspliktig fra tilbakekallingstidspunktet og avgift skal betales til staten med 23,48 (sats per 2021) per kg NOx. 

Rapportering til myndighetene 

Vær oppmerksom på at utslippet også skal rapporteres kvartalsvis innen den 18. i påfølgende måned til Skatteetaten. For utslipp rapportert til NOx-fondet skal fritakskode 35 for NOx-avtalen benyttes, og beløpet skal settes til 0. Det skal være samsvar mellom avgiftspliktig NOx-utslipp som rapporteres til myndighetene og til NOx-fondet.

Rapportering av NOx-utslipp til Skatteetaten

Både avgifts- og forurensningsmyndighetene vil på forespørsel få oversendt virksomhetenes rapporterte utslippstall fra NOx-fondet.

Finansdepartementet har i brev til NOx-fondet klargjort at innbetalingen til NOx-fondet er fradragsberettiget.

Nyttige lenker