Tilslutning til NOx-fondet

Virksomheter som tilslutter seg NOx-fondet har rett til fritak fra statlig NOx-avgift fra den dato de tilslutter seg.

Avgiftspliktige virksomheter

Avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Du finner mer informasjon om NOx-avgiften på Skatteetatens side.

Avgiftsfritak

Virksomheter som tilslutter seg NOx-avtalen 2018-2025 oppnår fritak fra statlig NOx-avgift  fra den dato de tilslutter seg. Fra samme tidspunkt inntrer en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond, som har egne innbetalingssatser. 

Eventuelt avgiftspliktig NOx-utslipp før tilslutningsdato, må rapporteres og betales med full avgift til Skatteetaten.

Tilslutningserklæring 

For å tilslutte en virksomhet må tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025 fylles ut og signeres. Tilslutningserklæringen skal signeres av en i virksomheten med signaturrett og lastes opp sammen med firmaattest via NOx-fondets digitale løsning.

Tilslutningserklæring til NOx-avtalen 2018-2025

Virksomheten vil motta et tilslutningsbevis som bevis for rett til avgiftsfritak. Kopi av tilslutningsbeviset må sendes til Skatteetaten.

Vi ber alle virksomheter om å også tilslutte seg NOx-avtalen 2026-2027 (tilleggsavtalen). Dette for å sikre kontinuitet i NOx-fondets arbeid og forutsigbarhet i tilgjengelige støttemidler. For å kunne få støtte til tiltak med gjennomføring i 2026-2027, må virksomheten være tilsluttet tilleggsavtalen for 2026-2027.

Tilslutningserklæring til NOx-avtalen 2026-2027 (tilleggsavtale) 

Spesielt for virksomheter som allerede er tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025
For virksomheter som er tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025 skal tilslutningserklæring til tilleggsavtalen 2026-2027 sendes inn elektronisk via NOx-fondets web-portal. Logg på med brukernavn og passord.

Utenlandske virksomheter
Utenlandske virksomheter må ha en norsk representant. Den norske representanten må tilsluttes NOx-fondet, og skal registreres som særavgiftspliktig hos Skatteetaten. NOx-fondet oppfordrer også utenlandske virksomheter til å tilslutte seg.

For at utenlandske virksomheter skal kunne få støtte til NOx-reduserende tiltak, må de være tilsluttet NOx-fondet.

Tilslutning for virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp

Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene omfattet av NOx-avtalen 2018-2025 og tilleggsavtalen 2026-2027, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. Det ikke-avgiftspliktige utslippet skal rapporteres kvartalsvis til NOx-fondet, men med innbetalingssats null. 

Objekter (skip, rigger m.m.) må tilsluttes 

Virksomhetens objekter (skip, rigg, installasjon, fabrikk, anlegg m.m.)  må registreres enkeltvis i NOx-fondets portal. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for det kvartalet det skal rapporteres for. Det kan ikke rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objektet kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres og betales med full avgift til Skatteetaten via Altinn.

Det er virksomhetens eget ansvar å holde informasjonen om sine registrerte objekter i fondet oppdatert. Dersom virksomheten får nye objekter, må også disse registreres i portalen før fristen for rapportering for å ha rett til avgiftsfritak.   

Virksomheter oppfordres til å tilslutte alle skip med mulighet for fart i norske farvann. Disse kan da settes som "inaktive" i NOx-fondets digitale løsning i den grad de ikke opererer i Norge. 

Rapportering

Tilsluttede virksomheter skal rapportere NOx-utslippene kvartalsvis til Næringslivets NOx-fond. På grunnlag av de rapporterte utslippene vil virksomhetene få tilsendt en faktura for innbetaling til NOx-fondet.

Tiltaksplan 

Alle tilsluttede virksomheter skal utarbeide en tiltaksplan. Formålet med tiltaksplanen er å identifisere NOx-reduserende tiltak som virksomheten kan iverksette med støtte fra NOx-fondet.

Tiltaksplan beskrevet i søknadsveiledning