Tilslutning til NOx-fondet

Virksomheter som tilslutter seg NOx-fondet har rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift på 23,48 kr/kg NOx fra den dato de tilslutter seg.

Avgiftspliktige virksomheter

Etter Skattedirektoratets rundskriv fremkommer at avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Disse samlebetegnelsene er generelle. Se Skatteetatens avgiftsrundskriv for detaljer knyttet til enheter som er avgiftspliktige.

Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om NOx


Avgiftsfritak 

Virksomheter som tilslutter seg NOx-avtalen 2018-2025 oppnår betalingsfritak for NOx-avgift til staten på 23,48 kr/kg NOx fra den dato de tilslutter seg. Fra samme tidspunkt inntrer en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond som har lavere innbetalingssatser enn den fiskale NOx-avgiften.

Eventuelt avgiftspliktig NOx-utslipp før tilslutningsdato, må rapporteres med full avgift til Skatteetaten.


Tilslutningserklæring 

For å tilslutte en virksomhet må tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025 signeres. Tilslutningserklæringen skal signeres av en i virksomheten med signaturrett og lastes opp via NOx-fondets web-portal.

Tilslutningserklæring til NOx-avtalen 2018-2025

Utenlandske virksomheter
Utenlandske virksomheter må ha en norsk representant. Den norske representanten må tilsluttes NOx-fondet, og skal registreres som særavgiftspliktig hos Skatteetaten. NOx-fondet oppfordrer også utenlandske virksomheter til å tilslutte seg.

For at utenlandske virksomheter skal kunne få støtte til NOx-reduserende tiltak, må de være tilsluttet NOx-fondet.


Tilslutning for virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp

Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene omfattet av NOx-avtalen 2018-2025, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. Det ikke-avgiftspliktige utslippet skal rapporteres kvartalsvis til NOx-fondet, men med innbetalingssats null. 


Objekter (skip, rigger m.m.) må tilsluttes 

Virksomhetens objekter (skip, rigg, installasjon, fabrikk, anlegg m.m.)  må registreres separat i NOx-fondets portal. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for kvartalet det skal rapporteres for. Det kan aldri rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objektet kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten via Altinn.

Det er virksomhetens eget ansvar å holde informasjonen om sine registrerte objekter i fondet oppdatert. Dersom virksomheten får nye objekter, må også disse registreres i portalen før fristen for rapportering for å ha rett til avgiftsfritak.   

Virksomheter oppfordres til å tilslutte alle skip med mulighet for fart i norske farvann. Disse kan da settes som "inaktive" i NOx-fondets web-portal i den grad de ikke opererer i Norge. Kun avgiftspliktig utslipp skal oppgis til fondet.


Tilslutningsbevis

Virksomheten vil motta et tilslutningsbevis som bevis for rett til avgiftsfritak. Kopi av tilslutningsbeviset må sendes til Skatteetaten.


Rapportering

Tilsluttede virksomheter skal rapportere NOx-utslippene kvartalsvis til Næringslivets NOx-fond ved å benytte NOx-fondets web-portal. På grunnlag av de rapporterte utslippene vil virksomhetene få tilsendt en faktura for innbetaling til NOx-fondet.


Tiltaksplan 

Etter tilslutningserklæringen skal alle tilsluttede virksomheter utrede en tiltaksplan. Formålet med tiltaksplanen er å identifisere lønnsomme tiltak som virksomheten kan iverksette på egen hånd, og kostnadseffektive NOx-reduserende tiltak som kan settes i verk etter støtte fra NOx-fondet.

Tilslutningserklæringen gir forpliktelser om å utrede mulige NOx-reduserende tiltak i egen virksomhet innen to år etter tilslutningstidspunktet. Det er bare søknader om konkrete tiltak som skal sendes NOx-fondet, tiltaksplanen for øvrig beholdes internt i virksomheten. NOx-fondet er kjent med at det nødvendigvis er slik at flere virksomheter ikke har lønnsomme eller kostnadseffektive tiltak per dags dato i sin virksomhet. Like fullt skal virksomheten foreta en gjennomgang for å avdekke eventuelle NOx-relevante tiltak.

Les mer om tiltaksplan i vår søknadsveiledning

Gjennomføring av tiltak 

Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der virksomhetene som er med kan søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Fondets suksess er imidlertid avhengig av at det gjennomføres tilstrekkelige NOx-reduserende tiltak til at utslippsforpliktelsen etter NOx-avtalen blir oppfylt. Selv om en rekke tiltak allerede er gjennomført, vil alle nye tiltak som driftsettes være viktige bidrag for å sikre at reduksjonsforpliktelsen i NOx-avtalen oppfylles.