Søknadsveileder

Her finner du veileder til støtteordningen.

Søker bør lese godt igjennom veiledning til søknader om støtte før søknad fylles ut og sendes inn.

Søknadsveileder

Søknader om støtte til tiltak blir behandlet på NOx-fondets styremøter. Søknader må være mottatt hos NOx-fondet minst 4 uker før det styremøtet søknaden ønskes behandlet på.

Datoer for styremøter