Forurensing

NOx er fellesbetegnelsen for nitrogenoksidene NO og NO2, og en vesentlig bestanddel av skadelig luftforurensning.

Kilder

NOx dannes i forbrenningsprosesser slik som i motorer, kraftverk og kjeler, og industriprosesser med svært høy temperatur (f.eks. i smelteovner). NOx-utslippene i Norge kommer hovedsakelig fra transport (særlig veitransport og sjøfart), olje- og gassvirksomhet og landbasert industri.

Skadeeffekter

NOx bidrar til luftveislidelser, dannelse av bakkenært ozon og sur nedbør

  • Direkte skadelige effekter av NOx er knyttet til svekket lungefunksjon og forverring av astma, samt luftveissykdommer (f.eks. KOLS) og hjerte- og karsykdom.
  • Bakkenært ozon er skadelig både for mennesker og vegetasjon.
  • Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til fiskedød.
  • I tillegg til miljø- og helseskader, bidrar NOx også til skade på materialer og bygninger gjennom sur nedbør og bakkenært ozon.

NOx-utslipp er særlig et lokalt/regionalt problem, men NOx kan også fraktes over lengre avstander med luftstrømmene. I øvre luftlag inngår NOx i ulike prosesser av betydning for klimagassbudsjettet, med både avkjølende og oppvarmende effekt.

NOx er en viktig del av den synlige forurensningen (smog) som kan sees over storbyer. I følge Folkehelseinstituttet var over 4 millioner dødsfall globalt i 2019 forårsaket av sammensatt forurensning av svevestøv, nitrogendioksider og ozon.