Forurensing

Nitrogenoksider (NOx) er en fellesbetegnelse på giftig gassmolekyler som er kjemiske forbindelser mellom nitrogen og oksygen og er en vesentlig bestanddel av luftforurensning.

Nitrogenoksider (NOx)

Nitrogenoksider (NOx) er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene N2O, NO, N2O3, NO2 og NO3 og er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes under forbrenning av drivstoff og organisk materiale ved høye temperaturer. NOx-utslippene  i Norge kommer hovedsakelig fra energiproduksjon fra olje og gass, landbasert industri, veitrafikk og sjøfart.

NOx kan spres over lengre avstander hvis den når troposfæren innen ca. 1 dag og er dermed ikke bare et lokalt- og regionalt problem, men kan fraktes over kontinenter med en varighet på ca. 5-10 dager. 

NOx kan:

  • reagere med ammonium (NH4+), vanndamp og andre forbindelser og danner salpetersyre (HNO3). Innånding av salpetersyredamp er giftig og kan føre til katarr i bronkiene, lungebetennelse og etsning av lungeblærene.
  • reagere med flyktige organiske forbindelser i nærvær av sollys og danner bakkenær ozon som skader vegetasjon ved at den reagerer med umettet fett i cellemembraner, og kan gi opphav til hydrogenperoksid som gir oksidativt stress. 
  • bidra til sur nedbør med en lavere pH-verdi enn 5,6. Sur nedbør har størst konsekvenser for vassdrag, skog og bygninger. Et eksempel er fiskedød på grunn av forstyrrelser i vann- og ionebalansen og respirasjonssvikt.
  • danne smog eller gul sky som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet. NOx kan føre til alvorlige helseskader hos mennesker, blant annet astma og luftveisinfeksjoner.

I følge Folkehelseinstituttet var det over 4 millioner dødsfall globalt i 2019 forårsaket av en sammensatt forurensning av svevestøv, nitrogendioksid og ozon.