NOx-avtalen 2018-2025 er undertegnet av femten næringslivsorganisasjoner og Klima- og miljødepartementet. Gjennom avtalen skal næringsorganisasjonene sørge for at de samlede NOx-utslippene fra kilder omfattet av avtalen ikke overskrider et fastsatt utslippstak.

NOx-avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden 2008-2010 og perioden 2011-2017. NOx-avtalen – og tilslutningserklæringen – utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond. 

Gjennom avtalen skal næringslivsorganisasjonene sørge for reduksjoner av de miljøskadelige nitrogenoksidgassene. Virksomheter som tilslutter seg avtalen får fritak for statlig NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser overfor Næringslivets NOx-fond. Fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak. 

NOx-avtalen 2018-2025

Partene til Miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslippene for perioden 2018-2025 er enige om å forlenge avtalen med to år. Forlengelsen innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026 og 2027, og at avtalen gir grunnlag for fritak for NOx-avgift til 31. desember 2027. Forlengelsen medfører også at enkelte av tidsfristene som er angitt i avtalen justeres. For øvrig gjelder bestemmelsene i miljøavtalen av 24. mai 2017.

Tillegg for perioden 2026-2027

Utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen

NOx-utslippet fra kilder omfattet av avtalen skal holdes under et samlet utslippstak over perioder på to år. Klima- og miljødepartementet har justert utslippsforpliktelsen iht. avtalens pkt. 2.3. Utslippstaket er justert opp til:

    • Sum for 2018 og 2019: 202 510 tonn
    • Sum for 2020 og 2021: 192 510 tonn
    • Sum for 2022 og 2023: 182 510 tonn
    • Sum for 2024 og 2025: 172 510 tonn
    • Sum for 2026 og 2027: 161.000 tonn 

Brev fra KLD om justeringer av utslippsforpliktelsen

Miljøavtalen 2011-2017 

Miljøavtalen om NOx 2011-2017 er oppfylt med en total reduksjon på 16 000 tonn NOx. Avtalen hadde i denne perioden dels årlig og dels to-årlige mål som skulle  oppfylles:   

  År Tonn NOx
   2011 3 000
  2012 2 000
  2013 og 2014 4 000
  2015 og 2016 4 000
  2017 3 000

Miljøavtalen 2008-2010 

Miljøavtalen om NOx 2008-2010 er oppfylt med en total reduksjon på 18 000 tonn NOx.

  År Tonn NOx
  2008   2 000
  2009             4 000
  2010 12 000*

*Av dette ble 7 000 tonn gjennomført i 2011 for avtaler inngått før 31.12.10.

Gøteborgprotokollen

Miljøavtalene om NOx er viktige bidrag til å møte Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. Hertil kommer arbeidet med å gi et bedre grunnlag for beregning av NOx-utslippene.

Mer om Gøteborgprotokollen

Godkjenning av ESA 

NOx-avtalen 2018-2025 ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), 22 februar 2018.

ESAs vedtak for NOx-avtalen 2018-2025