NOx-avtalen 2018-2025 er undertegnet av femten næringslivsorganisasjoner og Klima- og miljødepartementet. Gjennom avtalen skal næringsorganisasjonene sørge for at de samlede NOx-utslippene fra kilder omfattet av avtalen ikke overskrider et fastsatt utslippstak.

NOx-avtalen er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx for perioden 2008-2010 og perioden 2011-2017. NOx-avtalen – og tilslutningserklæringen – utgjør rammen for arbeidet i Næringslivets NOx-fond. 

Gjennom avtalen skal næringslivsorganisasjonene sørge for reduksjoner av de miljøskadelige nitrogenoksidgassene. Virksomheter som tilslutter seg avtalen får fritak for statlig NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser overfor Næringslivets NOx-fond. Fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak. 

NOx-avtalen 2018-2025

Partene til Miljøavtalen om reduksjon av NOX-utslippene for perioden 2018-2025 er enige om å forlenge avtalen med to år. Forlengelsen innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026 og 2027, og at avtalen gir grunnlag for fritak for NOXavgift til 31. desember 2027. Forlengelsen medfører også at enkelte av tidsfristene som er angitt i avtalen justeres. For øvrig gjelder bestemmelsene i miljøavtalen av 24. mai 2017.

Tillegg for perioden 2026-2027

Utslippsforpliktelsen i NOx-avtalen

NOx-utslippet fra kilder omfattet av avtalen skal holdes under et samlet utslippstak over perioder på to år. Klima- og miljødepartementet har justert utslippsforpliktelsen iht. avtalens pkt. 2.3. Utslippstaket er justert opp til:

    • Sum for 2018 og 2019: 202 510 tonn
    • Sum for 2020 og 2021: 192 510 tonn
    • Sum for 2022 og 2023: 182 510 tonn
    • Sum for 2024 og 2025: 172 510 tonn
    • Sum for 2026 og 2027: 161.000 tonn 

Brev fra KLD om justeringer av utslippsforpliktelsen

Miljøavtalen 2011-2017 

Miljøavtalen om NOx 2011-2017 er oppfylt med en total reduksjon på 16 000 tonn NOx. Avtalen hadde i denne perioden dels årlig og dels to-årlige mål som skulle  oppfylles:   

  År Tonn NOx
   2011 3 000
  2012 2 000
  2013 og 2014 4 000
  2015 og 2016 4 000
  2017 3 000

Miljøavtalen 2008-2010 

Miljøavtalen om NOx 2008-2010 er oppfylt med en total reduksjon på 18 000 tonn NOx.

  År Tonn NOx
  2008   2 000
  2009             4 000
  2010 12 000*

*Av dette ble 7 000 tonn gjennomført i 2011 for avtaler inngått før 31.12.10.

Gøteborgprotokollen

Miljøavtalene om NOx er viktige bidrag til å møte Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. Hertil kommer arbeidet med å gi et bedre grunnlag for beregning av NOx-utslippene.

Mer om Gøteborgprotokollen

Godkjenning av ESA 

NOx-avtalen 2018-2025 ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), 22 februar 2018.

ESAs vedtak for NOx-avtalen 2018-2025