NOx-avtalen 2018-2025 med forlengelse til 2027 legger til grunn at næringsorganisasjonene skal sørge for at de samlede utslippene av NOx over perioder på to år ikke overskrider et utslippstak.

Næringsorganisasjonene har overholdt utslippstaket for NOx-utslipp 2018-2021.

Samlet sett har de faktiske utslippene for avtaleperioden 2018 og 2019, og 2020 og 2021 vært under utslippstaket. Dette betyr at næringsorganisasjonene har klart NOx-avtalens utslippsmål.

 

Utslippsnivået for 2020 og 2021 er unormalt lavt. Årsaken er redusert aktivitet i enkelte næringer grunnet Covid19. Det er særlig fravær av cruise-aktivitet på norskekysten i store deler av 2-årsperioden som bidrar til dette, men også aktivitet i luftfarten og på Kystruten har vært redusert.

NOx-fondet har en betydelig portefølje av tiltak videre gjennom resten av avtaleperioden. Næringslivet som er omfattet av NOx-avtalen har derfor et godt utgangspunkt for å holde utslippene under utslippstaket også videre fremover i tid. NOx-fondet arbeider kontinuerlig for å sikre nye utslippsreduksjoner, og dermed høy sannsynlighet for å overholde avtalemålene. Nye tegn til potensielt kraftig aktivitetsøkning i enkelte næringer, og høye priser på energi og kjemikalier som trengs i arbeidet med å redusere NOx-utslipp, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.