NOx-avtalen 2018-2025 legger til grunn at næringsorganisasjonene skal sørge for at de samlede utslippene av NOx over perioder på to år ikke overskrider et utslippstak.

Næringsorganisasjonene har overholdt utslippstaket for NOx-utslipp 2018-2021.

Samlet sett har de faktiske utslippene for avtaleperioden 2018 og 2019, og 2020 og 2021 vært under utslippstaket. Dette betyr at næringsorganisasjonene har klart NOx-avtalens utslippsmål.

 

Utslippsnivået for 2020 og 2021 er unormalt lavt. Årsaken er redusert aktivitet i enkelte næringer grunnet Covid19. Det er særlig fravær av cruise-aktivitet på norskekysten i store deler av 2-årsperioden som bidrar til dette, men også aktivitet i luftfarten og på Kystruten har vært redusert.

NOx-fondet har en betydelig portefølje av tiltak videre gjennom resten av avtaleperioden. Næringslivet som er omfattet av NOx-avtalen har derfor et godt utgangspunkt for å holde utslippene under utslippstaket også videre fremover i tid. NOx-fondet arbeider kontinuerlig for å sikre nye utslippsreduksjoner, og dermed høy sannsynlighet for å overholde avtalemålene. Nye tegn til potensielt kraftig aktivitetsøkning i enkelte næringer, og høye priser på energi og kjemikalier som trengs i arbeidet med å redusere NOx-utslipp, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.