Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.

Avgiftspliktige virksomheter 

Avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Skatteetaten

Registrering hos myndighetene

Avgiftspliktige virksomheter skal registreres hos Skatteetaten via Elsær/Altinn. For virksomheter tilsluttet NOx-fondet skal kopi av tilslutningsbeviset sendes myndighetene.

Beregning av utslipp

Se mer informasjon om rapportering av NOx-utslipp

Fastsettelse av kildespesifikk utslippsfaktor 

Kompetent myndighet kan fastsette kildespesifikk utslippsfaktor etter søknad fra den avgiftspliktige. Kompetent myndighet er Miljødirektoratet for landbasert virksomhet, Sjøfartsdirektoratet for fartøy, Luftfartstilsynet for luftfart og Oljedirektoratet for installasjoner på kontinentalsokkelen.

Nye NOx-krav for nybygg og motorbytte fra 01.01.2021

De nye IMO Tier III i MARPOL kravene gjelder fartøy som opererer i ECA-områder for NOx.

Du kan lese mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.