Avvikling av flåtefornyelsesprogrammet

Publisert

Skipsverft

Støtteprogrammet for flåtefornyelse avvikles for nye søknader mottatt etter 31. desember 2023.

Årsaken til beslutningen er at det nå er få gjenværende muligheter for nye prosjekter som kan komme i drift innen utløpet av 2027. I tillegg har NOx-fondet opplevd mange trukne søknader, samt at noen gjenværende tilsagn kompliseres ved at flåteutskiftningen endres fra tidspunktet for tilsagn frem mot realisering.

Gode prosjekter der nye eller nyinnkjøpte null- og lav-utslippsskip (Tier III) erstatter videre drift med konkrete fartøy med betydelige høyere utslipp vil fortsatt kunne støttes gjennom ordinær støtteordning – dvs. iht. beregnet NOx-reduksjon med støttesats (kr/kg) og maksimum 70 % støtteandel. Flåtefornyelse videreføres derfor som tiltakstype, der tilsagn vil kreve en godt dokumentert utfasingscase med NOx-reduksjon.