Endringer i NOx-fondets støtteordning

Publisert

NOx-fondet øker støttesatsen til 400 kr/kg for alle NOx-reduserende tiltak.

NOx-fondet innfører støttesats 400 kr/kg NOx-redusert for alle tiltak. Endringen innebærer at tiltak som frem til nå har hatt lav støttesats, slik som NOx-rensing med SCR og energieffektivisering, får doblet sin støttesats fra 200 til 400 kr/kg NOx redusert. Dette innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at tilskuddet dobles, ettersom maksimalstøtten på 70 % av investeringskostnaden og tekniske systemgrenser for hva som kan inkluderes fortsatt virker begrensende. En annen positiv effekt, utover mulig økt støtteramme, er at prosjekter som tidligere hadde 200-sats får økt sannsynlighet for å nå støttetaket.

Følgende presiseringer gjelder for endringen:
a) Gjelder for nye søknader fra og med de som ble behandlet på styremøtet 17.2.2021.
b) Ikke-besluttede tiltak som er gitt tilsagn fra og med 1.1.2018 gis på forespørsel mulighet til revidert behandling.
c) Eksisterende tilsagn fra og med 1.1.2018 som er besluttet, men ikke ferdig verifisert, gis 400-sats i verifikasjon, men uten endring i maksimalt tilsagnsbeløp.
d) For ferdig verifiserte saker som er gitt tilsagn fra og med 1.1.2018 kan søker på forespørsel få oppdatert verifikasjon med 400-sats, men uten endring i tilsagnsbeløp. Det vil da kreves ny 3 måneders verifikasjonsperiode som sannsynliggjør en årlig NOx-reduksjon som er minst like stor som det som ligger til grunn for ferdig verifisert prosjekt.

- NOx-fondet jobber etter prinsippet om at de mest kostnadseffektive prosjektene skal tas først. Etter hvert som de rimeligste tiltakene er utført går kostnaden (per kg NOx redusert) opp. Over tid er det derfor rimelig at NOx-fondets gjennomsnittlige støttesatser også øker, sier daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen. Formålet er at høyere støtte og lavere risiko for søker skal bidra til at flere utslippsreduserende prosjekter blir omsøkt og gjennomført, og at målene i NOx-avtalen blir oppfylt. Gjennom koronaperioden har mange prosjekter blitt kansellert og utsatt og det er behov for å fylle på tiltaksporteføljen. Vi har tro på at endringen kan føre til flere søknader og flere utløste tiltak, særlig for mindre fartøy som hurtigbåter og kystgodsskip som bare delvis går på norskekysten, avslutter Johnsen.