Konfidensialitet på søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak

Støtteordninger / Fundings

Publisert

Konfidensialitet

NOx-fondet har besluttet å bli strengere på å godta hva som er konfidensielt av innsendte søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Beslutningen trer i kraft med umiddelbar virkning.

NOx-fondet ønsker i utgangspunktet åpenhet om tildelt støtte, men har også forståelse for at virksomheter vil ha konfidensiell behandling i enkelte tilfeller. Dette gjelder blant annet i konkurranse-situasjoner som i anbudsrunder, eller hvis det skulle dreie seg om ny teknologi.

Fremover vil alle mottatte søknader, som før, ha konfidensiell behandling frem til NOx-fondet har fattet vedtak om støtte. Dersom søker ønsker at vedtaket også skal behandles konfidensielt må virksomheten oppgi en særlig god begrunnelse for dette. Dersom et vedtak blir satt som konfidensiell, gjelder dette frem til virksomheten har tatt investeringsbeslutning.