Lavere NOx-utslipp reduserer forsuring og overgjødsling i Norge

Publisert

Ferjer

Foto: Fjord1.

NOx-fondet har gjennom målrettede tiltak bidratt til betydelige reduksjoner i NOx-utslipp i Norge. Dette har ikke bare hatt positive effekter for luftkvaliteten, men også for vann og hav ved å redusere forsuring og overgjødsling. Forskning fra NIVA bekrefter dette.

Reduksjon av NOx-utslipp i Norge

Nitrogenoksider (NOx) er forurensende gasser som bidrar til luftforurensning, forsuring og overgjødsling. NOx-fondet støtter og sikrer gjennomføring av tiltak som reduserer NOx-utslippene. Fondet finansierer prosjekter som implementerer teknologi og løsninger som reduserer utslipp fra blant annet skipsfart, olje- og gassindustrien og landbasert industri.

Effekter på miljøet

Basert på en fersk rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tolker NOx-fondet det dithen at fondets arbeid har en positiv effekt på naturen i Norge. Reduksjon av NOx-utslipp har bidratt til å redusere forsuring av vann og jord (i tillegg er reduserte svovel-utslipp viktig). Overgjødsling, som er et resultat av direkte utslipp av næringsstoffer til vann og utvasking av nitrogenforbindelser i atmosfæren, reduseres også. NOx-utslipp til luft er relevant for begge miljøeffekter fordi NOx danner både sure og nitrøse forbindelser i atmosfæren, som vaskes ut med nedbør.

Forsuring påvirker blant annet fiskebestander og biologisk mangfold, mens overgjødsling kan føre til algeoppblomstring i vannveier, som igjen kan skade økosystemer. "Det er gledelig å se at internasjonale miljøavtaler gir konkrete resultater i form av redusert skade på norsk natur", sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i artikkelen, publisert 11.06.2024 på Miljødirektoratets hjemmeside.

Målrettede tiltak og resultater

Selv om langtransporterte forurensinger fra Europa er viktig for de positive resultatene, vil også reduserte utslipp i Norge bidra til forbedret miljøtilstand, det gjelder også utslipp som skjer utenfor norskekysten (skipsfart og offshoreaktivitet). Som det fremgår av NOx-fondets årsrapport for 2023 har fondet siden 2018 støttet over 400 prosjekter, som samlet har redusert NOx-utslippene i Norge med over 14 000 tonn årlig.

Les mer her