NOx-fondet har bidratt til å forbedre urea-infrastrukturen i Norge

Publisert

Tankbil som leverer urea

AI-generert illustrasjon.

NOx-fondet har siden 2008 gitt støtte til SCR-anlegg og ureadriftstøtte til skip. Med økende antall SCR-anlegg, også blant rigger, har det vært et behov for å forbedre ureainfrastrukturen.

Siden 2008 har NOx-fondet utbetalt nesten 1 milliard kroner i støtte til å installere SCR-anlegg (selektiv katalytisk rensing) til over 300 skip og flere rigger. Disse tiltakene reduserer nesten 20 000 tonn NOx i året. Omtrent 350 millioner kroner i støtte til ureaforbruk har blitt utbetalt innenfor samme periode for å sikre tilstrekkelig økonomisk insentiv til at anleggene brukes. De senere årene har også flere offshore-rigger installert SCR-anlegg. Både på skip og rigger blir SCR-anlegg ofte støttet og implementert i sammenheng med energieffektiviserende tiltak. Dette sikrer kostnadseffektive utslippsreduksjoner både for CO2 og NOx, der NOx-utslippet reduseres kraftig.

- Vi arbeider hele tiden med å styrke driften av utslippsreduserende tiltak hos virksomheter, slik at den utslippsreduserende effekten opprettholdes og utnyttes maksimalt. Ettersom etterspørselen etter urea stiger, med flere SCR-tiltak over et stort geografisk område, har behovet for å forbedre infrastruktur i Norge økt betraktelig. Ofte er det behov for desentraliserte løsninger med mindre volumer på lager, noe som gjør investeringsbeslutninger krevende. Derfor har vi hatt to runder med støtte til ureainfrastruktur, sier daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen.

Støtte til ureainfrastruktur tilpasset skipsfarten

Formålet med den første runden med støtte til ureainfrastruktur i 2014, var å bidra til forbedret tilgang til teknisk urea for skipsfarten, reduserte transportkostnader, og dermed gjøre SCR og urea mer konkurransedyktig som utslippsreduserende tiltak. Støtten fra NOx-fondet til infrastruktur resulterte i tre nye eller utvidede produksjons- og lageranlegg i Norge; i Drammen, på Karmøy og i Bergen. I sum har dette gitt god konkurranse, akseptable priser og akseptabel tilgjengelighet.

Yara i Drammen

Yara fikk utbetalt 2,5 millioner kroner i støtte i 2018 da deres utbyggingsprosjekt ble ferdigstilt. Prosjektet gikk ut på å bygge om urea-lageranlegget i Drammen. Yara importerer flytende produkt fra sine store produksjonsanlegg i Sluiskil og Brusbüttel som sendes på skip til sentralanlegg i Drammen. Der har de oppgradert til mange tusen kubikk lagerkapasitet og 40 ISO-containere for videre distribusjon som forsyner alle næringer i hele Norge. Yara kan distribuere urea fra Drammen med tog til Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik.

Fra togstasjonene blir varen transportert videre med bil til lagertank/kaikant. ISO-containerne, som tar 27 m3, benyttes som lagringstanker ved kai. Ved store enkeltleveranser kan Yara levere direkte til kaikant med mange ISO-containere transportert på skip direkte fra kontinentet. For øvrig benyttes biltransport direkte fra hovedlagertank i Drammen til sluttkunde. Mindre lagertanker ved kaikant eies av samarbeidspartnere, blant annet Bunker Oil som har 250 m3 lagringsplass til rådighet i Ålesund, 150 m3 i Bergen og 100 m3 i Tromsø. Yara leverer enten direkte til forbrukskunder eller til distributører som videreselger til forbrukskunder.

Yara sitt tankanlegg i Drammen (foto: Yara).

Brenntag på Torvastad (Karmøy)

Fred Holmberg & Co Norge AS fikk utbetalt 1,9 millioner kroner i 2014 til å bygge ut lagringskapasiteten ved ureablandingsanlegget på Karmøy. Anlegget som har eksistert siden 2012 blander ut urea i fast form med destillert vann for å produsere flytende urealøsning til bruk på skip. Derfra blir urealøsningen levert enten direkte til kunder eller til selskaper som driver med desentralisert distribusjon. Urea blir derfra sendt med tankbiler til Stavanger, Bergen, Tromsø og helt opp til Hammerfest. Produksjonshastigheten lå på 7,8 tonn per time i gjennomsnitt ved kontinuerlig drift. Selskapet er i ettertid fusjonert med Brenntag Nordic AS og har opparbeidet større kapasitet.   

Distribusjon skjer i hovedsak med tankbiler (foto: Brenntag).

Ecourea i Bergen

Eco Haulage Ltd fikk utbetalt 2,2 millioner kroner til å bygge et ureablandingsanlegg i Bergen. I dag har selskapet endret navn til Ecourea. Selskapet importerer urea i tørrsekk fra Kina og blander ut selv på produksjonsanlegget i Fyllingsdalen i Bergen. De leverer enten direkte til kunder eller til mer desentraliserte distributører. Anlegget ligger 6 minutter med bil fra kai i Bergen, så urea blir her transportert med lastebil til kai. De har stor lagringskapasitet på 480 m3 på produksjonsstedet. I tillegg har de lagertank i Tananger (75 m3) og Kristiansund-Vestbase (50 m3). Tankene ligger ikke ved kai, men det er kort vei til kaikant.

Ecourea sitt blandingsanlegg i Bergen (foto: Ecourea).

Støtte til ureainfrastruktur tilpasset offshore

Den eksisterende infrastrukturen for urea var frem til 2020/2021 tilpasset leveranser til skipsfarten. Leveranser til rigger og store offshoreskip krever større volumer i bulk, og dagens løsning med lastebil fra sentrale lagre til kaikant er uheldig, særlig for sikkerheten med mange ekstra lastebiler på veien. Det er ønskelig med løsninger som gir mindre transport på vei.

- Leveranse til rigger og store skip krever større volumer per leveranse enn hva som normalt er tilfellet langs norskekysten. En bedre infrastruktur bidrar til å sikre urealeveranser på en kostnads- og miljøeffektiv måte, og derigjennom sørge for drift av renseanlegg med tilhørende NOx-reduksjoner, sier daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen.

I 2020 utviklet NOx-fondet et støtteprogram for å forbedre infrastruktur, miljø og sikkerhet knyttet til urealeveranser ut til rigger og store skip med SCR-anlegg. NOx-fondet avsatte 10 millioner kroner i den andre runden og to søknader fikk innvilget støtte.

Brenntag Nordic AS

Brenntag Nordic AS fikk 1,8 mill. kr utbetalt i 2021 til å utbedre lageranlegget med et pumpe- og linjesystem hvor det er mulig å laste 300 m3 på 2,5 timer direkte på kaien for å kunne tilby urea til rigger og store fartøy uten frakt på vei. Anlegget ligger på Karmøy og er en oppgradering av det eksisterende blandingsanlegget som fikk støtte av NOx-fondet tidligere. 

Vincent Lundstrøm, European Product Manager, opplyser om at nåværende produksjonskapasitet er omtrent 10 tonn i timen, eller tilsvarende 80 000 tonn per år.

- Vårt eksklusive kundesegment består i sin helhet av aktører innen den maritime næringen. Takket være støtte fra NOx-fondet har vi kunnet opprettholde et større lager av ferdigproduserte varer, noe som i sin tur muliggjør raskere leveranser til våre kunder. Vårt nåværende fokus ligger på energieffektivisering, med det formålet å redusere vår miljøpåvirkning samtidig som vi minimerer de totale kostnadene. Dette er en innsats vi tar på alvor, sier Lundstrøm.

Ved det nye tankanlegget til Brenntag på Karmøy, fra venstre, European Product Manager AdBlue Vincent Lundström, daglig leder Hans Magnar Aanensen og Production Manager Iliyan Topalov (foto: Fleddum).

Ecourea i Tananger

Ecourea fikk 2 mill. kr til å installere et mobilt blandeanlegg. Anlegget er plassert i Tananger, Stavanger hvor inn- og utfarten av offshoreskip er stor. Det nye anlegget har kapasitet til å produsere opptil 200 m3 40 % urealøsning per dag. I dag samarbeider Ecourea med Glander International Bunkering AS om levering av urea både med lastebil i nærområdet og med direkte fylling fra kaia på Risavika.

Blandingsanlegget til Ecourea i Stavanger (foto: Fleddum).

- Nå har anlegget kapasitet til å lagre totalt 265 m3 ferdig produkt, og vi har en produksjonshastighet på 25 m3/time. Støtten fra NOx-fondet har vært svært betydningsfull for å få dette anlegget installert, og med anlegget strategisk plassert ved kaien i Tananger, tilbyr det fleksibilitet for skipene å ta ferdig produkt direkte fra røret," sier daglig leder i Ecourea, Alex Roberts.