NOx-fondet har gitt tilsagn om inntil 30 mill. kr i støtte for å redusere utslippene i Utsirasambandet

Publisert

Vannflate

Kolumbus, Rogaland fylkeskommunes kollektivtrafikkselskap, skal i løpet av våren 2023 lyse ut konkurranse på ny kontrakt for Utsirasambandet, med oppstart 1. januar 2025. NOx-fondet gir støtte til tiltak som reduserer NOx-utslippene, og styret i NOx-fondet har besluttet å gi tilsagn på inntil 30 mill. kr i støtte til utslippsreduserende tiltak for fartøyet som skal betjene sambandet i neste kontraktsperiode.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt å kutte klimagassutslippene fra fylkeskommunale buss- og båtruter med inntil 55 % innen 2030, og for å oppnå dette målet, vedtok Fylkestinget at alle nye buss- og båtkontrakter skal tildeles med minimum 30 % vekt på klimagassutslipp og maks 70 % vekt på pris.

  • Støttetilsagnet fra NOx-fondet er gyldig for alle tilbydere og går til den som vinner anbudet. På den måten unngår vi konkurransevridende effekter og gir insentiv for størst mulig utslippsreduksjon sier daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen.
  • Tilsagnet fra NOx-fondet vil øke sannsynligheten for at det neste fartøyet som betjener Utsirasambandet blir et nullutslippsfartøy, uten utslipp av verken NOx eller CO2, uttaler direktør i Kolumbus, Edith Nøkling.

Støtteomfang

  • Maksimal støtte er på 30 MNOK ved årlig utslipp på 0 tonn NOx på sambandet.
  • Støtte gis kun dersom det årlige NOx-utslippet er 30 tonn eller lavere. Støttebeløp ved 30 tonn er 15 MNOK. Årlig utslipp under 30 tonn gir tilleggsstøtte på 500 kr/kg NOx redusert.

Støttebetingelser

  • Støtten kan ikke overstige 70 % av dokumentert tiltakskostnad.
  • Fartøy skal være utrustet med fremdriftsmaskineri som tilfredsstiller IMOs NOx Tier III-krav, og/eller med teknologi for drift på alternativ energibærer med lav-/nullutslipp (f.eks. elektrifisering).

Tidsfrister

  • Vinnende tilbyder skal sende søknad med beskrivelse av tiltak, NOx-utslipp og tiltakskostnader til NOx-fondet innen 6 måneder etter at kontrakt er tildelt.
  • Oppstartsdato for drift av tiltaket: I løpet av 1. kvartal 2025.