NOx-fondet innfører midlertidig stans i nye støttetildelinger

Publisert

Signering av avtale

Godkjenning av NOx-avtalen 2026-2027 hos ESA trekker ut i tid. I påvente av endelig avklaring ser NOx-fondet det som nødvendig å innføre en midlertidig stans i nye støttetildelinger.

EFTA Surveillance Authority (ESA), er et juridisk overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-landene. I tilfellet for NOx-avtalen skal de sørge for at ordningen er innenfor statsstøtteregelverket. Godkjenningen er en prosess mellom norske myndigheter (Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet) og ESA.

Av ulike grunner har fremdriften i arbeidet stoppet opp i flere omganger og tatt lengre tid enn ved tidligere tilsvarende godkjenninger. Dette har ligget utenfor NOx-fondets og næringslivets kontroll og vært uventet.

Årsaken til at dette medfører stans i støttetildelinger er at NOx-fondet er avhengig av sikre inntekter fra innbetalinger i 2026 og 2027 for sitt videre arbeid. Så fort ESA-godkjenning av NOx-avtalen er på plass vil ny tildeling av støtte kunne gjenopptas.

Støtte til urea, måling og service på SCR er ikke berørt av dette og utbetales fortsatt.

Vi i NOx-fondet er optimistiske om at det snarlig foreligger en avklaring og at stansen ikke blir til hinder for NOx-fondets kontinuerlige arbeid.