Rapportering av NOx-utslipp

Alle avgiftspliktige virksomheter som har sluttet seg til NOx-avtalen har en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Avgiftspliktig NOx-utslipp skal rapporteres hvert kvartal med frist innen den 18. i påfølgende måned.