NOx-utslipp og utslippstak

NOx-avtalen 2018-2025 legger til grunn at næringsorganisasjonene skal sørge for at de samlede utslippene av NOx over perioder på to år ikke overskrider et utslippstak.

Historisk og estimert NOx-utslipp

Tallene som vises i figuren under gjelder for de utslippene som er omfattet av avtalen.
For summen av årene 2018+2019 er utslippstaket 202 500 tonn NOx. Iht. rapporterte utslipp til NOx-fondet er faktiske utslipp på 197 800 tonn. I 2018 ble det sluppet ut 100 900 tonn og 2019 var det 96 900 tonn. Utslippene i 2019 er ca. 4 000 tonn lavere enn i 2018. Denne reduksjonen i utslipp stemmer godt overens med de utslippsreduserende tiltakene NOx-fondet har bidratt til å implementere de siste 2 årene.

Av de rapporterte utslippene i 2018+2019 kommer 44 % fra petroleumsvirksomhet på sokkelen, 33 % fra skipsfart, 15,5 % fra landbasert industri, 5,5 % fra fiske og fangst og 2 % fra øvrige næringer.

Utslippsnivået i 2019 gir næringslivet et godt utgangspunkt for å klare utslippstaket for 2020+2021 (utslippstak: 192 500 tonn NOx for to-årsperioden, 96 250 årlig snitt). Med ytterligere reduksjoner på ca. 1 000 tonn i løpet av 2020, bør utslippstak for neste to-årsperiode være innen rekkevidde. NOx-fondet har allerede tilstrekkelig med tiltak i sin portefølje til å få dette til, men det fordrer at tiltakene faktisk blir gjennomført, med den utslippsreduserende virkning de er estimert å ha, og innenfor den tiden som er angitt. Nye tiltak med ytterligere reduksjoner kan også komme til.

På lengre sikt (2022-2025) trengs det fremdeles flere NOx-reduserende tiltak for å sikre måloppnåelse. Utslippstaket reduseres i gjennomsnitt med 2 500 tonn per år. 
De to-årlige målene for 2022+2023 og 2024+2025 vurderes allikevel å være oppnåelige.
Denne måloppnåelsen jobber de tilsluttede virksomhetene, næringsorganisasjonene og NOx-fondet med hver eneste dag. Det er fremdeles støttemidler tilgjengelig til nye tiltak.

Den største utfordringen for NOx-avtalen er vurdert å være utslippsvekst som følge av rask næringsvekst, som det ikke er tatt høyde for i NOx-fondets utslippsprediksjoner. 
Det er først og fremst næringer med store NOx-intensive utslippsenheter som kan gi slike utslag. Cruiseskip og offshore rigger uten vesentlige NOx-tiltak er eksempler på dette. NOx-fondet jobber derfor for at utslippene skal bli så lave, at disse utfordringene kan absorberes innenfor utslippstakene.

Merk at tall og vurderinger ovenfor gis med forbehold om endringer i historisk rapporterte utslipp fra virksomhetene, og eventuelt avvik i forhold til rapporterte tall til myndighetene. Slike endringer forekommer, men er meget sjelden av kritisk stort omfang.

Denne informasjonen oppdateres i etterkant av hver kvartalsvis rapportering av NOx-utslipp fra virksomhetene til NOx-fondet.

 

NOx-avtalen